Stosownie z art. 26. ustawy o lasach Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa(…) są udostępniane dla ludności. Ustawodawca przewidział jednak ograniczenia. I tak: stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące: 1) uprawy leśne do 4 m wysokości; 2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; 3) ostoje zwierząt; 4) źródliska rzek i potoków; 5) obszary zagrożone erozją. Ponadto Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy: 1) wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego; 2) występuje duże zagrożenie pożarowe; 3) wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna. Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu, z wyjątkiem upraw leśnych do 4 m wysokości, oznacza się tablicami z napisem “zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu. Obowiązek ustawiania i utrzymywania znaków ciąży na nadleśniczym w stosunku do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych oraz na właścicielach pozostałych lasów. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania. (Dz.U.1998.11.39) określa zarówno wzór znaku, jak i sposób jego umieszczenia. Mało kto wie, że złamanie zakazu jest wykroczeniem uregulowanym w art. 151. § 1 k.w. Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. Niewątpliwie las jest gruntem leśnym i w przypadku złamania tego zakazu grożą ww sankcje.

Reasumując poza wskazanymi wyżej zakazami turysta ma nieograniczony wstęp na teren Lasów Państwowych. Warto dodać, że dostęp głównie pieszy, bo korzystanie m.in. pojazdów na terenach leśnych jest co do zasady zakazane.