Ustawodawca pod pojęciem gór wskazał obszar Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Średniego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Bieszczadów, Gorców, Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Zachodnich, Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej z wyłączeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg publicznych

Na tych obszarach Nadleśnictwa, Parki Narodowe, Gminy a przede wszystkim Turyści oprócz przestrzegania ustawy o lasach zobowiązani są do realizacji obowiązków nałożonych ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Obowiązki zarządców terenu to w szczególności:

  • oznakowanie terenów, obiektów i urządzeń służących do uprawiania sportu, rekreacji lub turystyki;
  • ustalenie zasad korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia;
  • zapewnienie podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia;
  • ogłaszanie komunikatu lawinowego

 

Za dodatkowe obowiązki zarządcom terenów leśnych dostała się nagroda. Otóż ustawodawca wprost wskazał do czego zobowiązany jest Turysta, przerzucając na niego wprost część odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

I tak Turysta zobowiązany jest w szczególności do:

  • zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób,

a w szczególności:

  • zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  • stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1;
  • zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody, komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;
  • użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  • bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób

Czy z powyższych zasad mogą korzystać Leśnicy których tereny są usytuowane poza terenem gór?

Uważam, że tak, ale nie wprost. Powyższe zasady mogą służyć jako inspiracja do realizacji obowiązków informacyjnych o których pisałam w http://lesneprawo.pl/kim-z-punktu-widzenia-obowiazujacych-przepisow-jest-turysta-model-turysty-jako-konsumenta-lesnego/