Przepisy regulujące zagadnienia turystyki na terenie leśnym w Polsce nie mają charakteru jednolitego. Jedno jest stałe:

– wszystkie Nadleśnictwa na obszarze kraju zobligowane są do stosowania wprost ustawy o lasach i jej lakonicznych uregulowań dotyczących zagadnień turystyki

oraz

– wszystkie Parki Narodowe na obszarze kraju zobligowane są wprost do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody

Wielu Leśników i Parkowców nie do końca zdaje sobie sprawę, że kwestie bezpieczeństwa turystów regulują również następujące ustawy:

  1. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
  2. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Pierwsza z nich dotyczy obszarów m.in. leśnych zlokalizowanych w górach . Ustawodawca pod pojęciem gór wskazał obszar Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego, Beskidu Średniego, Beskidu Sądeckiego, Beskidu Żywieckiego, Beskidu Małego, Beskidu Śląskiego, Bieszczadów, Gorców, Pienin, Sudetów Wschodnich, Sudetów Środkowych, Sudetów Zachodnich, Tatr, pasma Spisko-Gubałowskiego oraz Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej z wyłączeniem obszarów jednostek osadniczych i dróg publicznych

Druga z nich dotyczy obszarów wodnych wchodzących w skład obszarów leśnych. Obszar wodny zdefiniowany jest w ustawie jako  wody śródlądowe w rozumieniu art. 5 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz wody przybrzeżne w rozumieniu art. 5 ust.5b tej ustawy, w pasie nieprzekraczającym jednej mili morskiej od linii brzegu, a także kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnię oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m.

Organizując „ofertę turystyczną” na obszarach leśnych zlokalizowanych jednocześnie na:

  • terenach górskich
  • zawierających w sobie obszary wodne zarządzane przez Lasy/Parki
  • obszarach Parków Narodowych

należy pamiętać o dodatkowych obowiązkach  Nadleśnictw i Parków jak również samych turystów wynikających z powyższych aktów prawnych.