Przepis art. 29 ust 4 ustawy o lasach stanowi, iż imprezy sportowe oraz inne imprezy o charakterze masowym organizowane w lesie wymagają zgody właściciela lasu.

Ratio legis przepisu było umożliwienie Nadleśniczemu – zarządcy terenu decydowania o prowadzeniu na terenie leśnym zorganizowanych imprez sportowych oraz innych imprez o charakterze masowym.  Jak się wydaje chodzi o posiadanie informacji co się dzieje na terenie Nadleśnictwa, oraz zapewnieniu działań doraźnych związanych m.in. z zapewnieniem bezpieczeństwa turystów, czy też usuwaniem śmieci.  Uprawianie sportu przez większą liczbę ludzi, przybierającą formę współzawodnictwa sportowego  na terenie lasów niesie ryzyko wypadków. Co więcej, organizacja kilku imprez w tym samym czasie zwiększa ryzyko „kolizji” nie tylko sportowych ale i organizacyjnych.

Przepis ten w praktyce, zwłaszcza na terenie Nadleśnictw o natężonym ruchu turystycznym budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych. Moim zdaniem całkiem zasadnie.

Ustawodawca nie wskazał bowiem :

  • Definicji imprezy sportowej
  • Definicji innej imprezy o charakterze masowej
  • Przesłanek po spełnieniu których wnioskujący powinien zgodę uzyskać
  • Formy udzielenia zgody
  • Sankcji za organizację imprezy mimo braku zgody

Brak definicji legalnej (a więc wskazanej wprost przez ustawodawcę) uniemożliwia przyjęcia przez społeczeństwo jednolitego interpretowania pojęcia. Dokonując analizy należy posiłkować się w mojej ocenie definicją imprezy z art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2015.2139 j.t)

Zgody wymagać będzie każda impreza sportowa (bez względu na liczbę uczestników) jak również inne imprezy o charakterze masowym.  Przesłanki uzyskania zgody jak wydaje się mogą być uregulowane w formie zarządzeń, ale nie ma takiej konieczności i Nadleśniczy może rozpatrywać wnioski indywidualnie. Forma zgody to z pewnością nie decyzja administracyjna, lecz wykonywanie zwykłego cywilno-prawnego zarządu  wynikającego ze statutu Lasów Państwowych. Możliwe zatem będzie zwykłe pismo informujące o wyrażeniu zgody, zgoda warunkowa – a więc udzielona po spełnieniu przez wnioskodawcę określonych przesłanek. Zalecaną formą zgody i uregulowania wzajemnych praw i obowiązków jest zawarcie umowy cywilnoprawnej.

W ofercie Kancelarii znajdą Państwo propozycję szkolenia rozwijającą ww temat, możliwość wydania opinii prawnych w indywidualnych sprawach, przygotowanie projektów zarządzeń, regulaminów oraz dokumentacji związanej z wdrożeniem w jednostce jednolitej procedury udzielania zgody bądź jej braku na organizację imprez na terenach leśnych.